Klachten - JouwGlas.nl
 • Levering door eigen bezorgservice
 • Eenvoudig en snel glas kopen
 • Glas bestellen op maat

Is er iets verkeerd gegaan?

Dat is vervelend en uiteraard niet de bedoeling. Om u snel en goed van dienst te kunnen zijn vragen wij u het ordernummer bij de hand te houden, en contact op te nemen via info@JOUWglas.nl of door te bellen naar 038 3031009.

Artikel 17 – Klachten

Klachten met betrekking tot de kwaliteit

 1. Klachten over de kwaliteit dienen aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk 24 uur na aflevering via het formulier Serviceverzoek, te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze 24 uur termijn wordt gebruiker geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de consument de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de consument. 
 2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De gebruiker heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De gebruiker zal derhalve zich altijd eerst inspannen om een conform product te leveren, zodat derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat voor de consument, tenzij de klacht is ingediend tijdens de herroepingstermijn van artikel 6. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten. 
 3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen, zolang hij de consument hierover tijdig voorafgaand aan productie en/of levering over heeft geïnformeerd, en de consument zich hiertegen niet heeft verzet.

Klachtenregeling

 1. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 3. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de gebruiker. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door het Europees ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel gebruiker als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. 
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de gebruiker niet op, tenzij de gebruiker schriftelijk anders aangeeft.

Overige klachten

 1. Klachten van de consument over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de consument ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden. 
 2. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen, beschadigingen en kleur), dienen door de consument direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de consument geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken. 
 3. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de consument verder te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.